خانه / لیست سرویس خواب بزرگ سال

لیست سرویس خواب بزرگ سال

فـــــابـــریــکــــالا لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. شماره تماس:   2885966-0912  *   7870609-0910
آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا جنس جمع عکس تخت 160*2 پاتختی میز آرایش کمد فایل پاف
i-101 mdf 4,350,000 1,350,000 700,000 1,150,000 1,150,000
i-102 mdf 3,550,000 1,150,000 350,000 1,050,000 1,000,000
i-103 mdf
i-104 mdf 4,050,000 1,150,000 700,000 1,050,000 1,150,000
i-105 mdf
i-106 mdf 4,950,000 1,350,000 600,000 1,150,000 1,150,000 700,000
i-107 mdf 4,200,000 1,150,000 700,000 1,200,000 1,150,000
i-108 mdf 3,350,000 1,350,000 800,000 1,200,000
i-109 mdf 3,900,000 1,100,000 700,000 1,200,000 900,000
i-110 mdf 4,150,000 1,200,000 750,000 1,200,000 1,000,000
i-111 mdf 3,900,000 1,150,000 650,000 1,050,000 1,050,000
i-112 mdf 4,100,000 1,200,000 700,000 1,200,000 1,000,000
i-113 mdf  

 

فـــــابـــریــکــــالا لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. شماره تماس:   2885966-0912  *   7870609-0910
آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا جنس جمع عکس تخت 160*2 پاتختی میز آرایش کمد فایل پاف
i-114 mdf 4,000,000 1,150,000 700,000 1,150,000 1,000,000
i-115 mdf 4,100,000 1,150,000 700,000 1,200,000 1,050,000
i-116 mdf 2,900,000 1,150,000 700,000 1,050,000
i-117 mdf 0
i-118 mdf 0
i-119 mdf 0
i-120 mdf 4,300,000 1,300,000 600,000 1,200,000 1,200,000
i-121 mdf 4,350,000 1,300,000 700,000 1,200,000 1,150,000
i-122 mdf 4,150,000 1,150,000 700,000 1,150,000 1,150,000
i-123 mdf 0
i-124 mdf 4,205,000 1,305,000 700,000 1,050,000 1,150,000
i-125 mdf 0
i-126 mdf 3,050,000 1,200,000 700,000 1,150,000
فـــــابـــریــکــــالا لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. شماره تماس:   2885966-0912  *   7870609-0910
آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا جنس جمع عکس تخت 160*2 پاتختی میز آرایش کمد فایل پاف
i-127 mdf 3,000,000 1,150,000 700,000 1,150,000
i-128 mdf 3,355,000 1,250,000 1,150,000 955,000
i-129 mdf 4,300,000 1,150,000 750,000 1,300,000 1,100,000
i-130 mdf 3,250,000 1,200,000 650,000 1,400,000
i-131 mdf 3,305,000 1,200,000 800,000 1,305,000
i-132 mdf 4,250,000 1,200,000 750,000 1,150,000 1,150,000
i-133 mdf 4,300,000 1,200,000 700,000 1,200,000 1,200,000
i-134 mdf 4,100,000 1,150,000 700,000 1,200,000 1,050,000
i-135 mdf 2,850,000 1,200,000 600,000 1,050,000
i-136 mdf 4,050,000 1,300,000 800,000 1,200,000 750,000
i-137 mdf 4,050,000 1,200,000 700,000 1,150,000 1,000,000
i-138 mdf 2,950,000 1,200,000 700,000 1,050,000
i-139 mdf 4,350,000 1,300,000 700,000 1,200,000 1,150,000
فـــــابـــریــکــــالا لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. شماره تماس:   2885966-0912  *   7870609-0910
آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا جنس جمع عکس تخت 160*2 پاتختی میز آرایش کمد فایل پاف
i-140 mdf 2,750,000 1,100,000 600,000 1,050,000
i-141 mdf 4,100,000 1,150,000 700,000 1,200,000 1,050,000
i-142 mdf 4,150,000 1,150,000 700,000 1,150,000 1,150,000
i-143 mdf 4,100,000 1,200,000 700,000 1,150,000 1,050,000
i-144 mdf 3,100,000 1,200,000 700,000 1,200,000
i-145 mdf 3,800,000 1,100,000 600,000 1,050,000 1,050,000
i-146 mdf 4,200,000 1,150,000 700,000 1,300,000 1,050,000
i-147 mdf 4,150,000 1,150,000 700,000 1,150,000 1,150,000
i-148 mdf 4,150,000 1,150,000 600,000 1,200,000 1,200,000
i-149 mdf 3,100,000 1,200,000 700,000 1,200,000
i-150 mdf 4,400,000 1,300,000 700,000 1,200,000 1,200,000
i-151 mdf 3,050,000 1,200,000 700,000 1,150,000
i-152 mdf 4,150,000 1,150,000 600,000 1,200,000 1,200,000
فـــــابـــریــکــــالا لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. شماره تماس:   2885966-0912  *   7870609-0910
آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا جنس جمع عکس تخت 160*2 پاتختی میز آرایش کمد فایل پاف
i-153 mdf 4,150,000 1,150,000 700,000 1,150,000 1,150,000
i-154 mdf 4,150,000 1,150,000 700,000 1,150,000 1,150,000
i-155 mdf 3,800,000 1,100,000 600,000 1,050,000 1,050,000
i-156 mdf 3,200,000 1,200,000 800,000 1,200,000
i-157 mdf 4,200,000 1,150,000 700,000 1,200,000 1,150,000
i-158 mdf 4,200,000 1,150,000 700,000 1,200,000 1,150,000
i-159 mdf 3,800,000 1,100,000 600,000 1,050,000 1,050,000
i-160 mdf 4,050,000 1,150,000 700,000 1,050,000 1,150,000
i-161 mdf 0
i-162 mdf 4,100,000 1,150,000 750,000 1,050,000 1,150,000
i-163 mdf 0
i-164 mdf 4,100,000 1,150,000 700,000 1,200,000 1,050,000
i-165 mdf 4,450,000 1,350,000 650,000 1,300,000 1,150,000
فـــــابـــریــکــــالا لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. شماره تماس:   2885966-0912  *   7870609-0910
آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا جنس جمع عکس تخت 160*2 پاتختی میز آرایش کمد فایل پاف
i-166 mdf 2,950,000 1,100,000 700,000 1,150,000
i-167 mdf 2,900,000 1,150,000 700,000 1,050,000
i-168 mdf 3,600,000 1,350,000 900,000 1,350,000
i-169 mdf 4,250,000 1,300,000 700,000 1,200,000 1,050,000
i-170 mdf 3,750,000 1,200,000 400,000 1,150,000 1,000,000
i-171 mdf 3,900,000 1,100,000 600,000 1,150,000 1,050,000
i-172 mdf 2,800,000 1,150,000 600,000 1,050,000
i-173 mdf 4,200,000 1,200,000 700,000 1,150,000 1,150,000
i-174 mdf 4,100,000 1,200,000 700,000 1,050,000 1,150,000
i-175 mdf 2,900,000 1,150,000 700,000 1,050,000
i-176 mdf 4,300,000 1,300,000 650,000 1,200,000 1,150,000
i-177 mdf 3,850,000 1,100,000 650,000 1,050,000 1,050,000
i-178 mdf 4,000,000 1,100,000 700,000 1,050,000 1,150,000
فـــــابـــریــکــــالا لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. شماره تماس:   2885966-0912  *   7870609-0910
آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا جنس جمع عکس تخت 160*2 پاتختی میز آرایش کمد فایل پاف
i-179 mdf 0
i-180 mdf 3,200,000 1,200,000 700,000 1,300,000
i-181 mdf 4,600,000 1,450,000 700,000 1,300,000 1,150,000
i-182 mdf 4,350,000 1,300,000 650,000 1,200,000 1,200,000
i-183 mdf 4,100,000 1,200,000 700,000 1,150,000 1,050,000
i-184 mdf 4,250,000 1,200,000 700,000 1,200,000 1,150,000
i-185 mdf 3,300,000 1,300,000 700,000 1,300,000
i-186 mdf 3,800,000 1,050,000 650,000 1,050,000 1,050,000
i-187 mdf 4,200,000 1,300,000 700,000 1,050,000 1,150,000
i-188 mdf 3,900,000 1,100,000 700,000 1,050,000 1,050,000
i-189 mdf 4,100,000 1,100,000 700,000 1,150,000 1,150,000
i-190 mdf 0
i-191 mdf 4,050,000 1,150,000 700,000 1,150,000 1,050,000
فـــــابـــریــکــــالا لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
آدرس اینستا :                                          fabrikala.ir
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. شماره تماس:   2885966-0912  *   7870609-0910
آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا جنس جمع عکس تخت 160*2 پاتختی میز آرایش کمد فایل پاف
i-192 mdf 0
i-193 mdf 3,950,000 1,100,000 650,000 1,050,000 1,150,000
i-194 mdf 4,200,000 1,200,000 700,000 1,150,000 1,150,000
i-195 mdf 4,250,000 1,350,000 700,000 1,150,000 1,050,000
i-196 mdf 0
i-197 mdf 3,850,000 1,100,000 650,000 1,050,000 1,050,000
i-198 mdf 4,050,000 1,200,000 650,000 1,150,000 1,050,000
i-199 mdf 3,850,000 1,100,000 650,000 1,050,000 1,050,000
i-200 mdf 0
i-201 mdf 0
i-202 mdf 0
i-203 mdf 0
i-204 mdf 0