فـــــابـــریــکــــالا آدرس سایت :                                    www.fabrikala.ir لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                              fabrikala.ir شماره تماس:      7870609-0910
آدرس تلگرام :                                                 fabrikala شماره تماس:      2885966-0912
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا کمد 3 درب کمد ویترین جاعروسکی تخت 3 منظوره تخت 2 منظوره تخت جوان تخت نوجوان تخت نوزادی پاتختی دراور آینه میز آرایش میز تحریر شلف دیواری
f-102 1,584,000 968,000 0 616,000 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 0 660,000 176,000 0 0 132,000
f-104 0 1,056,000 836,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 880,000 176,000 0 0 0
f-106 1,760,000 1,144,000 792,000 0 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 880,000 0 0 0 220,000
f-107 0 1,012,000 880,000 484,000 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 748,000 0 0 0 0
f-108 0 968,000 0 528,000 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 0 704,000 0 0 0 176,000
f-109 0 1,100,000 792,000 484,000 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 836,000 0 0 0 176,000
f-111 0 1,100,000 704,000 0 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 0 792,000 0 0 0 220,000
f-112 0 1,012,000 704,000 484,000 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 0 792,000 0 0 0 0
f-115 0 1,012,000 748,000 484,000 1,356,000 1,056,000 756,000 706,000 856,000 0 748,000 0 0 0 132,000
f-117 0 1,056,000 704,000 0 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 1,050,000 308,000 836,000 0 0 0 176,000
f-120 0 968,000 748,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 704,000 0 0 0 176,000
f-125 0 1,012,000 748,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 880,000 0 0 0 176,000
f-126 0 1,056,000 836,000 0 1,408,000 1,108,000 1,058,000 1,208,000 352,000 1,320,000 0 0 0 264,000
f-128 0 968,000 748,000 484,000 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 704,000 132,000 0 0 0
f-131 0 1,012,000 704,000 0 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 0 748,000 0 0 0 176,000
f-141 1,584,000 0 748,000 0 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 671,440 0 0 0 216,480
فـــــابـــریــکــــالا آدرس سایت :                                    www.fabrikala.ir لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                              fabrikala.ir شماره تماس:      7870609-0910
آدرس تلگرام :                                                 fabrikala شماره تماس:      2885966-0912
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا کمد 3 درب کمد ویترین جاعروسکی تخت 3 منظوره تخت 2 منظوره تخت جوان تخت نوجوان تخت نوزادی پاتختی دراور آینه میز آرایش میز تحریر شلف دیواری
f-142 0 1,056,000 748,000 0 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 308,000 880,000 0 0 0 176,000
f-144 0 968,000 704,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 836,000 0 0 0 176,000
f-146 0 1,056,000 748,000 0 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 792,000 0 0 0 0
f-148 0 1,012,000 704,000 484,000 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 0 836,000 132,000 0 0 0
f-149 0 1,012,000 704,000 484,000 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 0 836,000 132,000 0 0 176,000
f-150 0 1,012,000 704,000 484,000 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 0 748,000 132,000 0 0 0
f-151 0 1,012,000 704,000 484,000 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 0 836,000 132,000 0 0 0
f-152 0 1,056,000 748,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 308,000 0 0 0 0 0
f-153 0 1,100,000 1,100,000 0 1,576,000 1,276,000 976,000 926,000 1,076,000 0 0 0 0 0 0
f-154 0 1,100,000 924,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 1,050,000 308,000 0 0 0 1056000 0
f-155 0 1,100,000 792,000 0 1,576,000 1,276,000 976,000 926,000 1,076,000 0 0 0 0 0 0
f-156 0 1,100,000 792,000 0 1,576,000 1,276,000 976,000 926,000 1,076,000 0 0 0 0 0 0
f-157 0 1,012,000 704,000 0 1,840,000 1,540,000 1,240,000 1,190,000 1,340,000 308,000 0 0 1,144,000 0 0
f-158 0 1,012,000 704,000 0 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 0 0 0 1,100,000 1056000 0
f-159 0 1,056,000 748,000 0 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 0 880,000 220,000 0 0 0
f-160 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0
فـــــابـــریــکــــالا آدرس سایت :                                    www.fabrikala.ir لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                              fabrikala.ir شماره تماس:      7870609-0910
آدرس تلگرام :                                                 fabrikala شماره تماس:      2885966-0912
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا کمد 3 درب کمد ویترین جاعروسکی تخت 3 منظوره تخت 2 منظوره تخت جوان تخت نوجوان تخت نوزادی پاتختی دراور آینه میز آرایش میز تحریر شلف دیواری
f-161 0 1,056,000 748,000 0 1,796,000 1,496,000 1,196,000 1,146,000 1,296,000 0 0 0 0 0 0
f-162 0 1,188,000 836,000 0 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 0 0 0 0 968000 308,000
f-163 1,760,000 1,056,000 1,012,000 0 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 308,000 0 0 0 1056000 0
f-164 0 1,056,000 836,000 0 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 0 0 0 0 0 0
f-165 1,716,000 1,056,000 704,000 0 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 308,000 880,000 220,000 0 968000 264,000
f-166 1,716,000 1,056,000 704,000 0 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 308,000 880,000 220,000 0 968000 0
f-167 0 924,000 616,000 0 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 704,000 0 0 0 176,000
f-168 0 1,144,000 792,000 0 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 0 0 0 1,144,000 1100000 0
f-169 0 1,012,000 704,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 880,000 176,000 0 0 220,000
f-170 0 1,056,000 704,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 0 0 0 0 0
f-171 0 1,056,000 968,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 880,000 220,000 0 0 308,000
f-172 0 1,012,000 704,000 0 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 880,000 220,000 0 0 0
f-173 0 1,056,000 704,000 0 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 880,000 220,000 0 0 0
f-174 0 1,188,000 836,000 0 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 0 0 0 0 0 0
f-175 0 1,056,000 748,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 748,000 0 0 0 176,000
f-176 0 1,056,000 1,056,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 748,000 176,000 0 0 0
فـــــابـــریــکــــالا آدرس سایت :                                    www.fabrikala.ir لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                              fabrikala.ir شماره تماس:      7870609-0910
آدرس تلگرام :                                                 fabrikala شماره تماس:      2885966-0912
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا کمد 3 درب کمد ویترین جاعروسکی تخت 3 منظوره تخت 2 منظوره تخت جوان تخت نوجوان تخت نوزادی پاتختی دراور آینه میز آرایش میز تحریر شلف دیواری
f-177 0 1,188,000 704,000 0 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 968,000 0 0 0 308,000
f-178 0 1,056,000 748,000 0 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 704,000 176,000 0 0 0
f-179 0 1,100,000 792,000 0 1,796,000 1,496,000 1,196,000 1,146,000 1,296,000 0 836,000 0 0 0 132,000
f-180 0 1,100,000 0 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 792,000 0 0 0 176,000
f-181 0 1,012,000 836,000 484,000 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 704,000 220,000 0 0 0
f-182 0 1,012,000 704,000 660,000 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 0 880,000 176,000 0 0 0
f-183 0 1,012,000 704,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 308,000 792,000 0 0 0 220,000
f-184 0 1,100,000 836,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 968,000 0 0 0 220,000
f-185 0 1,056,000 1,100,000 484,000 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 704,000 220,000 0 0 0
f-186 0 1,100,000 792,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 880,000 176,000 0 0 176,000
f-187 0 1,012,000 704,000 484,000 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 748,000 0 0 0 0
f-188 0 1,056,000 880,000 484,000 1,576,000 1,276,000 976,000 926,000 1,076,000 0 704,000 220,000 0 0 0
f-189 0 1,056,000 968,000 484,000 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 792,000 0 0 0 0
f-190 0 1,056,000 792,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 880,000 0 0 0 176,000
f-191 0 1,012,000 748,000 484,000 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 968,000 0 0 0 220,000
f-192 0 1,056,000 792,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 880,000 0 0 0 220,000
فـــــابـــریــکــــالا آدرس سایت :                                    www.fabrikala.ir لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                              fabrikala.ir شماره تماس:      7870609-0910
آدرس تلگرام :                                                 fabrikala شماره تماس:      2885966-0912
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا کمد 3 درب کمد ویترین کتابخانه تخت 3 منظوره تخت 2 منظوره تخت جوان تخت نوجوان تخت نوزادی پاتختی دراور آینه میز آرایش میز تحریر شلف دیواری
f-193 1,672,000 1,056,000 792,000 0 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 0 880,000 0 0 0 264,000
f-194 1,584,000 0 748,000 484,000 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 308,000 968,000 176,000 0 0 0
f-195 1,672,000 1,056,000 0 748,000 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 352,000 880,000 220,000 0 748000 0
f-196 0 1,012,000 0 880,000 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 264,000 748,000 176,000 0 704000 308,000
f-197 0 1,056,000 748,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 396,000 0 0 1,056,000 968000 176,000
f-198 0 1,100,000 792,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 308,000 880,000 220,000 0 1056000 220,000
f-199 0 1,056,000 748,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 308,000 880,000 0 1,100,000 1012000 0
f-200 0 1,012,000 704,000 0 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 264,000 880,000 220,000 0 880000 0
f-201 0 1,056,000 0 792,000 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 308,000 836,000 176,000 0 1056000 0
f-202 0 1,056,000 0 792,000 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 264,000 836,000 176,000 0 1056000 0
f-203 0 1,056,000 0 924,000 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 308,000 0 0 1,100,000 1012000 0
f-204 0 1,012,000 0 704,000 1,708,000 1,408,000 1,108,000 1,058,000 1,208,000 308,000 880,000 220,000 0 1012000 0
f-205 0 1,012,000 0 704,000 1,576,000 1,276,000 976,000 926,000 1,076,000 308,000 0 0 1,144,000 1012000 0
f-206 0 1,012,000 0 748,000 1,400,000 1,100,000 800,000 750,000 900,000 264,000 880,000 176,000 0 880000 0
f-207 0 1,012,000 0 1,012,000 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 220,000 880,000 220,000 0 1012000 0
f-208 0 1,012,000 0 704,000 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 0 880,000 0 0 0 220,000
فـــــابـــریــکــــالا آدرس سایت :                                    www.fabrikala.ir لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                              fabrikala.ir شماره تماس:      7870609-0910
آدرس تلگرام :                                                 fabrikala شماره تماس:      2885966-0912
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا کمد 3 درب کمد کتابخانه جاعروسکی تخت 3 منظوره تخت 2 منظوره تخت جوان تخت نوجوان تخت نوزادی پاتختی دراور آینه میز آرایش میز تحریر شلف دیواری
f-301 1,672,000 1,056,000 748,000 0 1,444,000 1,144,000 844,000 794,000 944,000 308,000 880,000 220,000 0 1056000 0
f-309 0 1,056,000 792,000 0 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 308,000 748,000 176,000 0 1012000 0
f-312 0 1,012,000 704,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 308,000 0 0 1,188,000 968000 0
f-318 0 1,056,000 704,000 0 1,488,000 1,188,000 888,000 838,000 988,000 264,000 0 0 1,100,000 1012000 0
f-324 0 1,012,000 748,000 0 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 440,000 880,000 0 1,056,000 1100000 0
f-328 1,760,000 0 704,000 0 1,532,000 1,232,000 932,000 882,000 1,032,000 220,000 0 0 1,056,000 1100000 0
f-350 0 1,056,000 880,000 0 1,576,000 1,276,000 976,000 926,000 1,076,000 308,000 0 0 1,144,000 792000 0
فـــــابـــریــکــــالا آدرس سایت :                                    www.fabrikala.ir لیست قیمت مصرف کننده
آدرس اینستا :                                              fabrikala.ir شماره تماس:      7870609-0910
آدرس تلگرام :                                                 fabrikala شماره تماس:      2885966-0912
محصولات در صورت تمام mdf بودن معادل20% افزایش قیمت دارند. آدرس تولیدی : تهران-جاده ساوه-به سمت چهاردانگه-سمت چپ اتوبان-نبش خیابان دولتخواه-کوچه دینا
نام کالا کمد 3 درب کمد ویترین تخت 2 طبقه تخت 3 منظوره تخت 2 منظوره تخت جوان تخت نوجوان تخت نوزادی پاتختی دراور آینه میز آرایش میز تحریر شلف دیواری
f-500 880,000 836,000 1,496,000 704,000 132,000 880000
f-501 0 0 2,376,000 0 0 0
f-503 0 0 1,760,000 0 0 0
f-504 0 0 1,760,000 0 0 0
f-506 1,012,000 0 2,200,000 836,000 0 0
f-508 968,000 0 1,936,000 704,000 132,000 1056000
f-509 880,000 0 2,640,000 1,144,000 0 0
f-510 968,000 0 1,936,000 748,000 0 0